ECOmetal

  • VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ CÍNOVÝCH ODPADŮ
  • VÝKUP A ÚPRAVA OSTATNÍCH I NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
  • PORADENSTVÍ V OBLASTI ŽP, BOZP a PO

Sběrný dvůr v Benešově u Prahy poskytuje kompletní služby v odpadovém hospodářství pro občany i firmy. Jedná se především o výkup a zpracování papírových, plastových a kovových odpadů. Dále nabízíme možnost likvidace nebezpečných odpadů a odevzdání elektrozařízení nebo elektroodpadu v rámci kolektivního systému.


Seznam povolených odpadů

KódKat.Popis
02 01 08 N Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
02 01 10 O Kovové odpady
02 03 04 O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
03 01 01 O Odpadní kůra a korek
03 01 04 N Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
03 01 05 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 02 01 N Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 02 N Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 03 N Organokovová činidla k impregnaci dřeva
03 02 04 N Anorganická činidla k impregnaci dřeva
03 03 08 O Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
04 01 01 O Odpadní klihovka a štípenka
04 02 22 O Odpady ze zpracování textilních vláken
04 02 21 O Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22 O Odpady ze zpracovaných textilních vláken
05 01 09 N Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 01 17 O Asfalt
06 01 03 N Kyselina fluorovodíková
06 01 06 N Jiné kyseliny
06 03 15 N Oxidy kovů obsahující těžké kovy
06 03 16 O Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
06 04 04 N Odpady obsahující rtuť
06 04 05 N Odpady obsahující Jiné těžké kovy
07 01 03 N Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 04 N Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 13 O Plastový odpad
07 02 14 N Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
08 01 11 N Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 14 O Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
08 01 17 N Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 03 12 O Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
08 03 18 O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 03 19 N Disperzní olej
08 04 09 N Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
09 01 01 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 02 N Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
10 01 03 O Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
10 01 07 O Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
10 02 01 O Odpady ze zpracování strusky
10 02 02 O Nezpracovaná struska
10 02 07 N Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
10 04 01 N Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 04 02 N Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení)
10 04 07 N Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 08 08 N Solné strusky z prvního a druhého tavení
10 08 09 O Jiné strusky
10 08 11 O Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
10 08 11 O/N Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
10 09 10 O Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
10 10 03 O Pecní struska
10 13 01 O Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 04 O Odpady z kalcinace a hašení vápna
10 13 11 O Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10
11 01 05 N Kyselé mořicí roztoky
11 01 09 N Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 12 O Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11
11 01 13 N Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
12 01 01 O Piliny a třísky železných kovů
12 01 02 O Úlet železných kovů
12 01 03 O Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 04 O Úlet neželezných kovů
12 01 05 O Plastové hobliny a třísky
12 01 09 N Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 12 N Upotřebené vosky a tuky
12 01 14 N Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
12 01 15 O Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
12 01 17 O Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
12 01 18 N Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 01 20 N Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
12 01 21 O Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
12 03 01 N Prací vody
12 03 02 N Odpady z odmašťování vodní parou
13 01 05 N Nechlorované emulze
13 01 10 N Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 01 13 N Jiné hydraulické oleje
13 02 05 N Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 05 02 N Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03 N Kaly z lapáků nečistot
13 05 07 N Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 07 03 N  Jiná paliva (včetně směsí)
13 08 02 N Jiné emulze
14 06 03 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 O Plastové obaly
15 01 03 O Dřevěné obaly
15 01 04 O Kovové obaly
15 01 05 O Kompozitní obaly
15 01 06 O Směsné obaly
15 01 07 O Skleněné obaly
15 01 09 O Textilní obaly
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 03 O Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16 01 03 O Pneumatiky
16 01 07 N Olejové filtry
16 08 01 O Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 02 N Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy3) nebo jejich sloučeniny
16 08 03 O Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 04 N Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 01 12 O Brzdové destičky
16 01 13 N Brzdové kapaliny
16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 15 O Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 01 17 O Železné kovy
16 01 18 O Neželezné kovy
16 01 19 O Plasty
16 01 20 O Sklo
16 01 22 O Součástky jinak blíže neurčené
16 02 11 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
16 02 12 N Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
16 02 13 N Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 122)
16 02 14 O Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 03 03 N Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 04 O Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 05 N Organické odpady obsahující nebezpečné látky
16 05 06 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07 N Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08 N Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 06 01 N Olověné akumulátory
16 06 02 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 06 N Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
16 07 08 N Odpady obsahující ropné látky
16 07 09 N Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 10 01 N Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
17 01 01 O Beton
17 01 02 O Cihly
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 O Dřevo
17 02 02 O Sklo
17 02 03 O Plasty
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz
17 04 02 O Hliník
17 04 03 O Olovo
17 04 04 O Zinek
17 04 05 O Železo a ocel
17 04 06 O Cín
17 04 07 O Směsné kovy
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest
17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18 01 03 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 06 N Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 09 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
19 08 05 O Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 13 N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 14 O Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 10 04 O Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 12 01 O Papír a lepenka
19 12 02 O Železné kovy
19 12 03 O Neželezné kovy
19 12 04 O Plasty a kaučuk
19 12 05 O Sklo
20 01 01 O Papír a lepenka
20 01 02 O Sklo
20 01 10 O Oděvy
20 01 11 O Textilní materiály
20 01 13 N Rozpouštědla
20 01 14 N Kyseliny
20 01 15 N Zásady
20 01 17 N Fotochemikálie
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23 N Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 25 O Jedlý olej a tuk
20 01 26 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28 O Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 33 N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34 O Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236)
20 01 36 O Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 37 N Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 O Plasty
20 01 40 O Kovy
20 02 02 O Zemina a kameny
20 03 03 O Uliční smetky
20 03 07 O Objemný odpad

  • výkup kovových, papírových a plastových odpadů
  • třídění a lisování papírových a plastových obalů
  • sběrné místo elektroodpadu a elektrozařízení
  • likvidace nebezpečných odpadů