ECOmetal

 • VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ CÍNOVÝCH ODPADŮ
 • VÝKUP A ÚPRAVA OSTATNÍCH I NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
 • PORADENSTVÍ V OBLASTI ŽP, BOZP a PO

Profesionální služby v oblasti podnikové ekologie, bezpečnosti práce a požární ochrany.

§

Formy služeb pro firmy a živnostníky:

 • Komplexní zajištění oblasti životního prostředí na základě smlouvy
 • Jednorázové poradenství
 • Na míru dle požadavků zákazníka (vypracování povinných hlášení, vypracování POH, havarijních plánů atd.)

Oblasti služeb pro firmy a živnostníky:

AUDIT

 • legislativní shoda
 • soulad s požadavky normy ISO 14001, OHSAS 18001
 • efektivní řízení oblasti životního prostředí, BOZP a PO z pohledu nákladů a dodavatelů služeb
 • plnění požadavků zákazníků u výrobních společností a v subdodavatelských řetězcích v návaznosti zejména na Evropskou legislativu (RoHS, REACH, přítomnost SVHC látek, CLP,obaly pod.)
 • ergonomie pracoviště výrobních firem s ohledem na zlepšení pracovních podmínek, zvýšení pracovního výkonu, snížení nemocnosti, prevence profesních onemocnění a nemocí z povolání a zvýšení indexů spokojenosti zaměstnanců
 • kontrola (prověrka) BOZP
 • preventivní požární prohlídka
 • ŠKOLENÍ

  • školení podnikové ekologie pro zaměstnance v návaznosti na interní potřeby
  • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi včetně pravidel pro bezpečné nakládání
  • školení havarijní připravenosti (prevence, likvidace havárie a následné povinnosti)
  • školení bezpečnosti práce pro zaměstnance i vedoucí
  • školení řidičů referentů
  • školení požární ochrany pro zaměstnance i vedoucí
  • odborná pomoc vedoucím zaměstnancům, při školení podřízených zaměstnanců
  • odborná příprava preventistů požární ochrany
  • odborná příprava členů preventivních požárních hlídek
  • školení osob pověřených zabezpečením požární ochrany v mimopracovní době

  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

  • kategorizace odpadů dle Katalogu odpadů
  • vyřízení povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady
  • vyřízení povolení k upuštění od třídění
  • vybavení a označení shromaždiště nebo skladu odpadů
  • vedení průběžné evidence odpadů
  • vypracování a odeslání ročního hlášení o odpadech
  • zajištění souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, úpravě, využití nebo odstranění odpadů (sběrny odpadů, deponie, recyklační linky apod.)
  • zajištění povolení k využití odpadu na povrchu terénu
  • vypracování plánu odpadového hospodářství
  • zajištění přepravního povolení při mezinárodní přepravě odpadů
  • poradenství v problematice odpadů z obalů

  OBALY

  • analýza možnosti zajištění plnění povinností vyplývající ze zákona o obalech mimo kolektivní systém s ohledem na úsporu nákladů
  • podání návrhu do seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu podle zákona o obalech
  • zajištění ohlašovacích povinností

  OCHRANA OVZDUŠÍ

  • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší, oznámení orgánům státní správy
  • vedení souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
  • vypracování ročního hlášení o provozování zdroje znečištění ovzduší
  • zpracování podkladů pro vyměření poplatků za znečišťování ovzduší
  • spolupráce na opatřeních vedoucích k omezení emisí
  • zpracování provozního řádu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší
  • kontrola evidence regulovaných látek

  OCHRANA VOD A HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST

  • zajištění vodoprávních povolení
  • vypracování provozních řádů na vodní díla (lapoly, myčky)
  • zajištění povolení k odběru podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod
  • vypracování havarijních plánů
  • zajištění havarijní připravenosti
  • kontrola rozborů odpadních vod
  • zajišťování odběrů a rozborů vzorků dle vodoprávního rozhodnutí (lapoly, myčky)
  • vypracování ročního hlášení a zpracování podkladů pro vyměření poplatků
  • spolupráce na opatřeních vedoucích ke snížení znečištění a množství odpadních vod
  • zpracování povodňového plánu

  CHEMICÉ LÁTKY A SMĚSI

  • evidence a kontrola chemických látek a směsí na vstupu do společnosti
  • spolupráce při ohlašování, klasifikaci, registraci a oznamování
  • výroba etiket a označení
  • zpracování a projednání písemných pravidel pro látky a směsi vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní
  • oznámení dovozu směsi mimo EU na Ministerstvo zdravotnictví
  • posouzení zařazení objektu do jednotlivých skupin dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
  • závažných havárií

  IPPC, EIA, IRZ

  • vypracování dokumentace k zjišťovacímu řízení EIA
  • zpracování a podání žádosti o vydání integrovaného povolení
  • zpracování základní zprávy dle zákona č. 76/2002 Sb.
  • spolupráce při oznamování do integrovaného registru znečištění

  EKOLOGICKÁ ÚJMA

  • hodnocení rizik ekologické újmy podle NV 259/2011
  • spolupráce při návrhu preventivních opatření

  BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

  • identifikace a analýza pracovních rizik - zpracování přehledné databáze zjištěných činností, identifikovaných nebezpečí, vyhodnocených rizik
  • návrhy opatření - návrh technických, organizačních a výchovných opatření k odstranění nebo maximálnímu snížení rizika
  • evidence rizik – zpracování dokumentace a vedení evidence identifikovaných rizik
  • analýza kategorizace prací - zpracování návrhu na zařazení činností do kategorií
  • schválení kategorizace u příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
  • oznámení návrhu na změnu zařazení práce do kategorie při změně podmínek výkonu práce, které mají vliv na zařazení do příslušné kategorie
  • projednání výsledků kategorizace s vedením společnosti
  • spolupráce při šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání
  • návrh příslušných technických, organizačních a jiných opatření v rámci prevence směřující k zabránění opakování pracovních úrazů vedení společnosti
  • zabezpečení zaslání záznamu o pracovním úrazu, hlášení o nemoci z povolání na příslušné státní instituce (OIP, Pojišťovny, státní zastupitelství apod.)
  • zpracování zprávy o šetření nehod

  POŽÁRNÍ OCHRANA

  • zajištění výkonu osoby odborně způsobilé v požární ochraně
  • vyšetřování příčin vzniku požárů, výbuchů s následným požárem
  • zpracovává zprávy o vzniku požáru, výbuchu s následným požárem
  • stanovení příslušných technických a organizačních a jiných opatření k zabránění opakování
  • obdobných mimořádných událostí,
  • kontrola PO
  • zpracování dokumentace PO